Rev. Kathy Zavada Office Hours

February

Sunday, February 3

1 to 1:30pm

 

Wednesday, February 6

1 to 5:30pm

 

Wednesday, February 13th

1 to 5:30pm

 

Sunday, February 17th

1 to 1:30pm

 

Friday, February 22nd

11:30am to 4:30pm

 

Sunday, February 24th

1 to 1:30pm

 

Wednesday, February 27th

1 to 5:30pm